News & Views

A Step Towards More Sustainable Competition Law? (Available in Finnish)

22 September 2020

Authors: Maria Wasastjerna (Partner), Mikko Huimala (Partner), Annika Juhola (Associate trainee) and Mirva Arvola (Associate trainee)

Kohti vastuullisempaa kilpailuoikeutta?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet yhä tärkeämmiksi teemoiksi niin yhteiskunnassa, maailmanpolitiikassa, kuin myös yritysten toiminnassa. Erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on yksi merkittävimmistä poliittisista tavoitteista, mikä näkyy kansainvälisellä tasolla. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda2030) sisältää kunnianhimoiset tavoitteet kestävään kehitykseen ja äärimmäisen köyhyyden poistamiseen.[1] Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin johdolla nämä tavoitteet on sisällytetty kaikkiin komission painopisteisiin, joista yksi on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal), jonka tavoitteena on tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.[2] Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja vastuullisuustekijöiden huomioiminen ovat herättäneet paljon keskustelua ja aiheuttaneet yhteiskunnallisen muutospaineen, jonka toteuttamiseen tarvitaan yhteisiä toimia.

Lisääntyvää arvokeskustelua on käyty myös kilpailuoikeuden ja -politiikan tavoitteista. Kilpailuoikeus on viime vuosikymmeninä painottunut korostuneen taloustieteelliseen ajatteluun, jossa niin sanotuille ulkoisvaikutuksille (kuten mahdollisesti aiheutuville ympäristöhaitoille) ei ole annettu juurikaan painoarvoa, mutta pinnalle ovat viime aikoina nousseet myös vastuullisuuteen liittyvät kysymykset: Miten yritykset voisivat tehdä yhteistyötä saavuttaakseen vastuullisuustavoitteita? Minkälaisia ovat kilpailuoikeuden keinot tai siitä nousevat rajoitteet näiden saavuttamiselle? Yhä enenevässä määrin on nähty julkilausumia siitä, että kilpailuoikeudella on tehtävänsä kestävän kehityksen ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Myös kilpailukomissaari Margrethe Vestager on todennut, että kaikilla Euroopan politiikan aloilla – mukaan lukien kilpailuoikeudella – tulee olemaan tärkeä tehtävä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.[3]  

Kilpailupolitiikan ei tulisi olla esteenä tai rajoitteena yritysten vastuullisuustavoitteisiin pyrkiville sopimuksille, vaan kilpailupolitiikan tulisi pyrkiä tukemaan yrityksiä vastuullisten markkinoiden luomisessa. Merkkejä vastuullisuus- ja ympäristönäkökulmien suuremmasta huomioimisesta myös kilpailuoikeudessa on jo näkyvissä: kilpailukomissaari Vestager on viitannut vastuullisuusnäkökulmien huomioimiseen käynnissä olevassa EU-kilpailusääntöjen uudistustyössä.[4] Lisäksi Alankomaiden kilpailuviranomainen on julkaissut luonnoksen kilpailijoiden välisiä kestävyyssopimuksia koskevista suuntaviivoista heinäkuussa 2020 tavoitteenaan lisätä kilpailevien yritysten mahdollisuuksia yhteistyöhön vastuullisuuteen, erityisesti ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.[5]

Myös Hannes Snellmanin asiantuntijat ovat perehtyneet ajankohtaiseen aiheeseen ja osallistuneet keskusteluun kirjoittamalla vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta kilpailuoikeudessa syksyllä julkaistavassa Defensor Legis -juhlanumeron artikkelissa ”Vastuullisuus osana tehokkuuspuolustusta EU:n kilpailuoikeudessa.” Lisäksi Hannes Snellman järjestää tiistaina 20.10.2020 kello 14:00-15:00 vastuullisuusteemaisen webinaarin, jossa aiheesta ovat puhumassa osakkaat Maria Wasastjerna ja Mikko Huimala sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo

 

[1] https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-agenda2030

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_6691

[3] Margrethe Vestagerin puhe, ”Competition and Sustainability”, Bryssel, 24. päivänä lokakuuta 2019 https://wayback.archive-it.org/12090/20191129200524/https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-and-sustainability_en

[4] Margrethe Vestagerin puhe, ”Competition and Sustainability”, Bryssel, 24. päivänä lokakuuta 2019 https://wayback.archive-it.org/12090/20191129200524/https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/competition-and-sustainability_en

[5] https://www.acm.nl/en/publications/draft-guidelines-sustainability-agreements