News & Views

Commission Proposes Extensive Powers to Investigate Foreign Subsidies Causing Distortions in the Single Market (Available in Finnish)

10 May 2021

Authors: Mikko Huimala, Outi Jousi and Susanna Kyllöinen

Komissio ehdottaa laajoja toimivaltuuksia EU:n ulkopuolisten valtiontukien valvontaan kilpailunvääristymien estämiseksi

Euroopan komissio ehdotti uutta asetusta, jolla puututaan EU:n ulkopuolisten maiden yritystukien aiheuttamiin mahdollisiin kilpailuvääristymiin sisämarkkinoilla.

EU:n ulkopuolelta saatu valtiontuki

EU:n ulkopuolelta saatu valtiontuki voi antaa tuensaajille epäoikeudenmukaista kilpailuetua, kun ne ostavat EU:n alueella sijaitsevia yrityksiä, osallistuvat EU:ssa toteutettuihin julkisiin hankintoihin tai harjoittavat muulla tavoin liiketoimintaa EU:ssa. Tällaiset ulkomaiset tuet voivat olla esimerkiksi nollakorkoisia lainoja, rajoittamattomia valtiontakauksia tai suoria avustuksia. Ulkomaisten tukien avulla tuensaajat pystyvät esimerkiksi tarjoamaan palveluja alle markkina- tai omakustannushinnan, jonka avulla ne voivat saada helpommin julkisia hankintasopimuksia.

Vaikka EU:n jäsenmaiden myöntämiä tukia valvotaan tiukasti, ovat EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät tuet jääneet ilman valvontaa, ja siten asettaneet jäsenmaissa olevat yritykset eriarvoiseen asemaan kilpailussa EU:n ulkopuolisten yritysten kanssa. Ulkomaisten tukien aiheuttamia vääristymiä on jo havaittavissa ja tukien vaikutus sisämarkkinoihin todennäköisesti jatkaa kasvamistaan. Vääristymät ovat näkyneet pääosin EU:n teollisuuden heikkenevässä kilpailuasemassa.

Komissio pyrkii asetusehdotuksella poistamaan aukon sääntelyssä, jotta ulkomaisten tukien aiheuttamilta kilpailuvääristymiltä ja tasapuolisten toimintaedellytysten heikentymiseltä sisämarkkinoilla vältytään tulevaisuudessa.

Asetusehdotus

Asetusehdotuksen mukaan komissiolla on valtuudet tutkia EU:n ulkopuolista tukea, joka hyödyttää EU:n jäsenmaissa toimivia yrityksiä. Asetus antaisi valtuudet puuttua tällaisten ulkomaisten tukien kilpailua vääristäviin vaikutuksiin. Ehdotus sisältää kaksi ilmoitukseen perustuvaa menettelyä ja yhden yleisen markkinoiden tutkimiseen tarkoitetun menettelyn.

1. Ensimmäisellä ilmoitukseen perustuvalla menettelyllä tutkitaan yrityskauppa, jos

  • niihin liittyy taloudellista tukea EU:n ulkopuoliselta valtiolta ja
  • ostettavan yrityksen (tai vähintään yhden osapuolen) liikevaihto EU:ssa on vähintään 500 miljoonaa euroa ja
  • ulkomainen taloudellinen tuki on vähintään 50 miljoonaa euroa.

2. Toisella ilmoitukseen perustuvalla menettelyllä tutkitaan julkisiin hankintoihin liittyviä tarjouksia, jos

  • niihin liittyy taloudellista tukea EU:n ulkopuoliselta valtiolta ja
  • hankinnan arvioitu arvo on vähintään 250 miljoonaa euroa.

Asetusehdotuksen mukaan ilmoitukseen perustuvien menettelyiden osalta ostajan tai tarjoajan on ilmoitettava etukäteen sen saamasta tuesta. Komission tulee tutkia asia ennen kuin yrityskeskittymä voidaan toteuttaa tai tarjoajalle myöntää sopimusta. Jos yritys ei täytä ilmoitusvelvollisuutta, komissio voi määrätä sakkoja ja tarkastella järjestelyä niin kuin siitä olisi ilmoitettu. Suunniteltu menettelytapa siten muistuttaa pitkälti yrityskauppavalvontaa, jossa tutkitaan, rajoittaako yrityskauppa kilpailua EU:n alueella siitä syystä, että yrityskaupan johdosta kilpailu vähenee. Uudessa valvontamenettelyssä arvioitaisiin EU-alueen ulkopuolelta saadun tuen merkitystä sille, vääristääkö yrityskauppa kilpailua. Kyse on siten uudenlaisesta arviointiperiaatteesta, joka täydentäisi nykyistä yrityskauppojen valvontaa huomioimaan myös järjestelyyn liittyvät EU:n ulkopuolelta myönnetyt valtiontuet.

Julkisiin hankintoihin liittyvien tarjousten tutkiminen tulisi myös mahdolliseksi. Käytännössä suuriin julkisiin hankintoihin tulisi uusi vaihe, kun tarjoajien pitäisi ilmoittaa hankintayksikölle viimeisten kolmen vuoden aikana saamansa valtiontuet. Nämä ilmoitukset toimitettaisiin valvovalle viranomaiselle. Ilmoituksen laiminlyönti voisi johtaa tarjoajan poissulkuun jopa kolmen seuraavan vuoden tarjouskilpailusta tai voimassa olevan sopimuksen päättämiseen. Huomionarvoista on, että myös muilla markkinalla toimivilla yrityksillä olisi oikeus ilmiantaa ilmoittamattomia valtiontukia.

Arvoltaan yli 250 miljoonan euron hankinnat ovat varsin harvinaisia, mutta sitäkin merkityksellisempiä jäsenmaille. Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on tasoittaa EU:n ulkopuolelta tulevien tarjoajien mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa, jotta eurooppalaiset tarjoajat eivät joudu kilpailijoitaan heikompaan asemaan valtiontukien vuoksi. Tämän sääntelyn uskotaan parantavan saatavien tarjousten määrää ja korjaavan epäreilusta kilpailuasetelmasta johtuvia alhaisia hintoja. Vaikka alhaiset EU:n ulkopuolisten toimijoiden hinnat ovat yksittäisessä kilpailutuksessa houkuttelevia, voivat ne pitkään jatkuessaan johtaa kilpailun ja eurooppalaisen tuotannon vähenemiseen.

3. Kolmas menettely soveltuu kaikkien muiden markkinatilanteiden tutkimiseen, pienempiä yrityskauppoja ja julkisia hankintoja koskevia menettelyjä

Kolmas suunniteltu keino komission puuttua EU:n ulkopuolelta suuntautuvaan valtiontukeen voi osoittautua myös eniten sovelletuksi, sillä edellä kuvatut 1. ja 2. menettelyiden soveltamisrajat ovat suhteellisen korkeita. Kolmannella, ns. yleisellä menettelyllä, komissio voi tutkia kokonaan uusia investointeja tai kynnysarvon alittavia yrityskeskittymiä ja hankintoja. Tällä menettelyllä komissio voi käynnistää tutkimuksia omasta aloitteestaan tai pyytää tapauskohtaisia ilmoituksia.

Jos komissio toteaa ulkomaisen tuen vääristävän kilpailua sisämarkkinoilla, ja tuen kielteisten vaikutusten olevan suuremmat kuin myönteiset, se voi määrätä korjaustoimenpiteitä tai hyväksyä sitoumuksia, kuten omaisuuserien myymistä tai kieltää tietynlaisen markkinakäyttäytymisen. Komissio voi myös kieltää tuetun yritysoston tai julkista hankintaa koskevan sopimuksen tekemisen tuetun tarjoajan kanssa.

Kun komissio voisi soveltaa yleistä valvontamenettelyä kaikenkokoisiin yrityskauppoihin, hankintasopimuksiin ja myös muihin sopimuksiin yritysten välillä, olisi komissiolla jatkossa toimivaltaa puuttua hyvin laajalti erilaisiin EU:n ulkopuolisten maiden valtiontukien kilpailua vääristäviin vaikutuksiin EU:n alueella.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot käsittelevät komission ehdotuksen hyväksyäkseen lopullisen asetustekstin. Lisäksi asiasta on avattu kahdeksan viikon julkinen kuuleminen.

Esitys toteutuessaan laajentaisi valtiontukien valvontaa EU:n alueella ja mikäli sen toteutus onnistuu, se saattaa EU:n alueella sijaitsevat yritykset tasavertaisempaan kilpailuasetelmaan suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin.