News & Views

New Government Draft Proposal to Lower the Current Turnover Thresholds in Merger Control

15 July 2022

Authors: Mikko Huimala (Partner), Susanna Kyllöinen (Associate), Daniel Odabasi (Associate Trainee)

Please read the translation in English at the end of the article.

Hallituksen esitysluonnos yrityskauppojen ilmoituskynnyksen alentamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on 14.6.2022 julkaissut hallituksen esitysluonnoksen kilpailulain muuttamisesta (hallituksen esitysluonnoksen löydät täältä). Luonnoksessa esitetään muutosta yrityskauppojen ilmoituskynnystä koskevaan sääntelyyn alentamalla nykyisiä liikevaihtorajoja.

Ehdotuksen taustalla vaikuttaa arvio siitä, että nykyiset liikevaihtorajat ovat korkeita sekä kansainvälisessä vertailussa että Suomen kansantalouden kokoon nähden. Tämän vuoksi on katsottu, että ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jää joitakin haitallisia järjestelyjä, kuten niin kutsuttuja tappajaostoja (engl. killer acquisitions), joissa suurempi toimija ostaa pienemmän haastajansa pois markkinoilta.

Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajoja esitetään laskettavaksi

Tällä hetkellä kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tulee ilmoittaa yrityskaupat, joissa

  1. osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja
  2. vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa kummankin osalta.

Esitetyn muutoksen myötä tutkittavaksi tulisivat jatkossa yrityskaupat, joissa

  1. osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa ja
  2. vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 10 miljoonaa euroa kummankin osalta.

Siten myös osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon osalta ilmoituskynnys määräytyisi jatkossa Suomesta kertyneen liikevaihdon perusteella maailmanlaajuisen liikevaihdon sijaan. Samalla osapuolten yhteenlasketulle liikevaihdolle asetettu raja laskisi 350 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon. Vähintään kahdelle yrityskaupan osapuolelle asetettu kynnysarvo laskisi 20 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon.

Ehdotukseen ei sisälly otto-oikeutta kilpailuviranomaiselle

Olemme aiemmissa kirjoituksissamme käsitelleet sekä KKV:n asiaa koskevaa selvitystä että TEM:n arviomuistiota ilmoituskynnyksen muuttamisesta. Kirjoituksissa käsitellään KKV:n ehdottamaa viranomaiselle annettavaa oikeutta ottaa käsittelyyn yrityskauppoja, joita sen käsittelyyn ei tulisi ilmoituskynnyksen perusteella. Tällaista niin kutsuttua otto-oikeutta ei kuitenkaan esitysluonnokseen sisälly.

Otto-oikeuden lainsäädäntöön sisällyttämisellä olisi ollut yritysten oikeusvarmuutta ja yrityskauppaprosessin ennakoitavuutta vähentävä vaikutus. Samalla otto-oikeus olisi lisännyt kustannuksia ja viivästyttänyt yrityskauppojen toteutumista. Tältä osin otto-oikeuden rajaaminen esityksen ulkopuolelle ja ennalta määrätyissä kynnysarvoissa pitäytyminen merkitsee ilmoituskynnyksen säilymistä selkeänä ja ennakoitavana.

Yrityskauppailmoitusten määrän ennakoidaan kaksinkertaistuvan

Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen alentamisen tavoitteena on parantaa KKV:n mahdollisuuksia tutkia sellaisia yrityskauppoja, jotka eivät nykyisin tule ilmoitettavaksi, mutta jotka voivat johtaa markkinoiden haitalliseen keskittymiseen ja kuluttajahaittaan.

Ilmoituskynnyksen muuttamisen ennakoidaan johtavan siihen, että ilmoituksia tulee vuosittain noin 30 lisää ja siten ilmoitusten määrä kaksinkertaistuisi nykyisestä. Tämä arvio vaikuttaa varsin konservatiiviselta, ja ilmoitusten lukumäärä saattaa käytännössä osoittautua huomattavasti korkeammaksi, ainakin jos yrityskauppamarkkina jatkaa yhtä aktiivisena kuin viime vuosina. Muutos johtaa siten pienemmissä yrityskaupoissa lisäkustannuksiin sekä viiveeseen kaupan täytäntöönpanon suhteen.

Hallituksen esitysluonnos sisältää myös muutamaan muuhun kilpailulain pykälään ehdotettavia selvennyksiä ja korjauksia.

Lisäksi yrityskauppojen ilmoituskaavaa päivitetään. Valmisteltavan muutoksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on keventää tietovaatimuksia yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa taikka vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa. Yrityskauppailmoituksen keventäminen samalla, kun liikevaihtorajoja alennettaisiin, on kannatettava. Nykyinen ilmoituskaava on käytännössä raskaampi kuin monessa muussa maassa Euroopassa, ja kaavakkeen keventäminen on tervetullut uudistus.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta ja päivitettävästä yrityskauppojen ilmoituskaavasta 10.8.2022 mennessä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

 

New Government Draft Proposal to Lower the Current Turnover Thresholds in Merger Control

On 14 June 2022, the Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment (hereinafter the “Ministry”) published a new draft government proposal to amend the Finnish Competition Act (the draft proposal can be found here in Finnish). The proposed amendments concern lowering the merger control turnover thresholds.

The proposal is based on the assessment that the current turnover thresholds are rather high both in international comparison and in relation to the size of Finland’s national economy. Therefore, some harmful arrangements, such as killer acquisitions in which a large operator buys its smaller rival out of the market, may be excluded from the current notification requirement.

Merger Control Thresholds Proposed to Be Lowered

Currently, the Finnish Competition and Consumer Authority (hereinafter the “FCCA”) reviews concentrations, and a notification is required where

  1. the combined globalturnover of the parties exceeds EUR 350 million, and
  2. the turnover of each of at least two of the parties resulting from Finland exceeds EUR 20 million.

According to the draft proposal, in the future, the authority would review concentrations where

  1. the combined turnover of the parties resulting from Finlandexceeds EUR 100 million, and
  2. the turnover of each of at least two of the parties resulting from Finland exceeds EUR 10 million.

Thus, the combined turnover threshold would no longer be based on the parties’ global turnover, but instead on the turnover resulting solely from Finland. Furthermore, the threshold for the parties' combined turnover would be lowered from EUR 350 to EUR 100 million. The second threshold would be lowered from EUR 20 to EUR 10 million.

The Proposal Does Not Grant the FCCA a Right to Require a Notification

In our previous blog posts, we have discussed both the FCCA's report on the matter and the Ministry’s assessment report on changing the notification threshold. The blog posts cover the FCCA’s proposed right to require a notification in a situation where the turnover thresholds are not met. However, such a right is not included in the draft proposal.

The FCCA’s right to require a notification in the legislation would have had a negative impact on the predictability and legal certainty of the merger control process. At the same time, the right to require a notification would have increased costs and slowed down the implementation of acquisitions. In this respect, not granting the right to require a notification and adhering to predetermined thresholds means that the notification requirement remains clear and predictable.

The Number of Merger Notifications Is Expected to Double

The aim of lowering the turnover thresholds is to improve the FCCA's ability to investigate acquisitions that are not currently notified but which may lead to adverse market concentration and consumer harm.

The change in the turnover thresholds is expected to result in approximately 30 additional notifications each year, thus doubling the number of notifications from the current level. However, this assessment appears to be quite conservative, and the number of notifications may in practice prove to be significantly higher, at least if the mergers and acquisitions market continues to be as active as it has been in recent years. The change will therefore lead to additional costs in smaller acquisitions and delays in the implementation of transactions.

The draft government proposal also contains proposed clarifications and corrections to a few other sections of the Finnish Competition Act.

In addition, the notification form for mergers will be updated. One of the main objectives of the proposed change is to reduce the information requirements in acquisitions where the parties to the transaction have no or only a limited number of overlapping business or vertical links with each other. The easing of the merger notification while lowering the turnover thresholds is to be welcomed. In practice, the current notification form is heavier than in many other countries in Europe, and the easing of the form is a welcome reform.

The Ministry requests comments on the draft government proposal and the updated notification form by 10 August 2022. The proposal is expected to be submitted to the Parliament in September, and the act is expected to enter into force at the beginning of 2023.

More News