News & Views

Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyvien konsulttipalveluiden arvonlisäveron vähentämisestä

29 May 2017

Authors: Petri Saukko and Stefan Stellato

Ruotsin korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen, ”HFD”) antoi 16. toukokuuta mielenkiintoisen ratkaisun, joka koskee tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyviin konsulttipalveluihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeutta. Vähennysoikeus ja sen laajuus perustuu EU:n alueella harmonisoituun arvonlisäverodirektiiviin, joka on direktiivin tulkintaa käsittelevien unionin tuomioistuimen tuomioiden ohella myös Suomea velvoittava.

HFD:n ratkaisu

HFD katsoi päätöksessään, että tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät konsultointipalveluja koskevat arvonlisäverolliset kulut olivat emoyhtiön vähennyskelpoista yleiskulua. Kulujen ei näin ollen katsottu liittyvän suoraan osakkeiden verottomaan myyntitapahtumaan, vaan laajemmin arvonlisäverollisen liiketoiminnan järjestelyihin.

Tapauksessa konserni, joka toimi muun muassa metsäalalla, aikoi jatkossa keskittää liiketoimintansa muutamalle ydinliiketoiminta-alueelle. Tavoitteen toteuttamiseksi konserni luopui muun muassa vakuutustoimintaa ja kartonginvalmistusta harjoittavien tytäryhtiöidensä osakkeista. Yhtiölle aiheutui uudelleenjärjestelystä kustannuksia muun muassa laki-, rahoitus- ja kirjanpitoliitännäistä konsulttipalveluista. Ruotsin veroviranomaiset katsoivat, että konsulttipalveluihin sisältyvä arvonlisävero ei ollut vähennyskelpoinen, koska osakkeiden luovutukset eivät kohdistuneet yhtiön arvonlisäverovelvolliseen toimintaan. Alemmat valitusinstanssit pysyttivät veroviranomaisen kannan.

Valituksessaan HFD:lle yhtiö vaati konsulttipalveluihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämistä. Yhtiö perusteli vaatimustaan muun muassa sillä, että transaktion tarkoituksena oli ollut tehostaa yhtiön taloudellista toimintaa ja tuoda lisää pääomia yhtiölle jääneen arvonlisäverollisen toiminnan käyttöön.

HFD kumosi alempien instanssien päätökset ja lausui, että yhtiö sai vähentää konsulttipalveluihin sisältyvän arvonlisäveron. HFD määräsi myös yhtiön kohtuulliset oikeudenkäyntikulut korvattavaksi. HFD katsoi, että EU-tuomioistuimen käytännön perusteella yhtiö saa tietyissä olosuhteissa vähentää myös sellaisia kuluja, jotka eivät ole suorassa yhteydessä yhtiön arvonlisäverolliseen toimintaan. Tällaisia voivat HFD:n mukaan olla esimerkiksi neuvonantajakulut, jotka liittyvät osakkeiden luovutukseen, kun kulut suoraan ja välittömästi liittyvät yhtiön taloudellisen toiminnan kokonaisuuteen. HFD:n mukaan vähennysoikeus edellytti lisäksi, että kulut eivät saa sisältyä osakkeista saatuun luovutushintaan, vaan kulut tuli sisällyttää yhtiön metsäalan toiminnasta saamien tuotteiden myyntihintaan.

Tapauksen merkitys suomalaisille yhtiöille

Suomessa tytäryhtiön osakkeiden luovutus on yleensä katsottu arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jääväksi transaktioksi. Suomessa korkein hallinto-oikeus on päätöksessä KHO 2001:15 katsonut, että tytäryhtiön osakkeiden myynti ei ollut liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa vähennyskelvotonta arvopaperikauppaa eikä satunnaista käyttöomaisuusosakkeiden myyntiä voitu pitää verollisesta liiketoiminnasta erillisenä verottomana rahoituspalvelun myyntinä. Osakkeiden myynti oli verotonta lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävänä toimena. Koska tytäryhtiön osakkeiden myynti oli osa konsernin liiketoiminnan uudelleen järjestelyjä, hankinnat voitiin katsoa verolliseen liiketoimintaan liittyviksi yleiskuluiksi, joista oli vähennysoikeus.

Sittemmin Euroopan unionin tuomioistuin ja Suomessa korkein hallinto-oikeus ovat antaneet ratkaisuja, joihin perustuen Verohallinto on tiukentanut linjaansa vähennysoikeuden osalta. Verohallinnon ohjeessa ”Arvonlisäveron vähennysoikeudesta” on todettu, että  arvopapereiden myyntiin suoraan ja välittömästi kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Ohjeen mukaan suoraan ja välittömästi arvopapereiden myyntiin liittyviä kuluja ovat esimerkiksi sopimusneuvotteluihin liittyvät kulut ja sopimuksen laatimiseen liittyvät kulut. Myös arvopaperikaupan kohdeyhtiön analysointiin liittyvät due diligence -kulut ovat Verohallinnon ohjeen mukaan arvopapereiden myyntiin suoraan ja välittömästi liittyviä kuluja. Suomessa oikeuskäytännöstä ei ole löydettävissä selkeää tukea tällaisiin linjauksiin.

Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu antaa viitteitä siihen, miten arvonlisäverodirektiiviä ja sen perusteella säädettyä kansallista arvonlisäverolakia tulisi tulkita. Siitä huolimatta, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2001:15 on jo vuosien takaa ja oikeuskäytäntö on kehittynyt, niin tuore Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu antaa perusteita sille, että Suomen Verohallinnon tiukentunutta tulkintaa tulisi päästä testaamaan paremmin oikeuskäytännössä myös Suomessa.

Suomalaisten yritysten olisikin hyvä käydä läpi viime vuosien aikana tekemiensä tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvien asiantuntijakulujen arvonlisäverokäsittely. Mikäli kulujen vähennysoikeutta on rajoitettu, niin yritysten voisi olla perusteltua selvittää mahdolliset tarpeet hakea muutosta. Arvonlisäverotukseen voi hakea muutosta kolmen vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tervetuloa asiakastilaisuuteemme tiistaina 6.6.2017 klo 9.00-10.00, jossa käsittelemme myös tätä aihepiiriä. Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla täältä.