News & Views

The EU Wants to Ensure the Openness of Digital Services — New Prohibitions and Responsibilities for Gatekeeper Companies (Available in Finnish)

30 March 2021

Authors: Meri Vanhanen (Associate) and Sara Aronen (Associate Trainee)

EU haluaa varmistaa digitaalisten palveluiden avoimuuden - portinvartijayrityksille tulossa uusia kieltoja ja velvollisuuksia 

Osana EU:n laajempaa digitaalistrategiaa Euroopan komissio valmistelee parhaillaan uutta digimarkkinasäädöstä (digital markets act), joka voimaan tullessaan pakottaisi suuret alustapalvelujen tarjoajat yhteistyöhön muiden yritysten kanssa. EU:ssa toimii yli 10 000 verkkoalustaa, mutta tällä hetkellä suurin osa alustojen tuottamasta kokonaisarvosta on varsin pienellä joukolla yrityksiä. Uusi asetus kohdistuisikin käytännössä noin 10–15 EU:n alueella nk. ydinalustapalveluja tarjoavaan suuryritykseen, jotka tarjoavat esimerkiksi välityspalveluja (mm. markkinapaikat, sovelluskaupat), hakukonepalveluita ja verkkoyhteisöpalveluita. Ydinalustapalveluilla tarkoitetaan yritys- ja loppukäyttäjien eniten käyttämiä digitaalisia palvelualustoja. Ydinalustapalvelun tarjoajilla on vaikutusvaltaa suureen määrään muita toimijoita, joten komission mukaan niiden toimintaan liittyy riski epäoikeudenmukaisista käytännöistä.

Asetuksella EU pyrkii vähentämään niin kutsuttujen portinvartijoiden kuluttajiin ja pienempiin yrityksiin kohdistuvia kilpailua rajoittavia toimintamalleja.

  • Milloin yritystä voidaan pitää portinvartijana? Ydinalustapalvelun tarjoajaa voidaan pitää portinvartijana, mikäli sillä on vahva taloudellinen asema ja merkittävä vaikutus EU:n sisämarkkinoihin, se yhdistää laajan käyttäjäkunnan suureen määrään yrityksiä ja sillä on vakiintunut ja pysyvä asema markkinoilla (tai se on saamassa tällaisen aseman). Portinvartijayhtiöinä pidetään ainakin Googlea, Amazonia, Applea, Microsoftia ja Facebookia.

Asetusehdotuksen mukaan esimerkiksi käyttäjien lukitsemista tiettyyn palveluun siten, että mahdollisuudet vaihtaa muihin palveluihin ovat rajalliset, voidaan pitää epäoikeudenmukaisena ehtona. Tällä hetkellä portinvartijoiden alustaliiketoimintaan voidaan puuttua kilpailuasioissa vain rajatusti muun muassa siksi, että puhtaasti kilpailuoikeuden näkökulmasta portinvartijat eivät välttämättä ole määräävässä markkina-asemassa. Uusi asetus täydentäisi nykyistä kilpailusääntelyä, joka ei Euroopan komission näkökulmasta mahdollista riittävää puuttumista suurten teknologiayhtiöiden toimintaan.

Asetuksen tullessa voimaan portinvartijayhtiöitä koskisivat uudenlaiset kiellot ja velvoitteet.

Esimerkkejä portinvartijan uusista velvoitteista:

  • Portinvartijan on annettava tietyissä tilanteissa kolmansien osapuolten palveluille mahdollisuus toimia yhdessä omien palvelujensa kanssa
  • Yrityskäyttäjillä on oltava pääsy dataan, jota syntyy niiden käyttäessä portinvartijan alustapalvelua
  • Portinvartijan alustalla mainostaville yrityksille on annettava välineet ja tiedot, joiden avulla ne voivat tehdä alustalla julkaistaville mainoksilleen oman riippumattoman tarkastuksen
  • Yrityskäyttäjiä ei saa rajoittaa markkinoimasta tuotteitaan ja tekemästä sopimuksia asiakkaiden kanssa portinvartijan alustan ulkopuolella

Lisäksi portinvartijoita koskisivat muun muassa seuraavat kiellot:

  • Kielto esittää omia palvelujaan ja tuotteitaan paremmassa asemassa kuin vastaavia kolmansien osapuolten palveluja ja tuotteita, joita tarjotaan samalla alustalla
  • Kielto estää kuluttajia luomasta yhteyksiä yrityksiin alustansa ulkopuolella
  • Kielto estää käyttäjiä poistamasta valmiiksi asennettuja ohjelmistoja tai sovelluksia, jos he haluavat sen tehdä

Ehdotuksen mukaan komissio voisi määrätä asetuksen vastaisesti toimineelle portinvartijalle sakkorangaistuksen (enintään 10 % edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta) tai uhkasakon (enintään 5 % yrityksen keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta kultakin viivästyspäivältä), tai velvoittaa yhtiön jopa luopumaan tietystä liiketoiminnasta. Lisäksi vahingonkorvauskanteet ovat mahdollisia tilanteissa, joissa kolmansille on aiheutunut vahinkoa portinvartijayritykselle asetettujen vaatimusten noudattamatta jättämistä.

Digimarkkinasäädöksen ensimmäinen luonnos julkaistiin joulukuussa 2020 ja seuraavaksi se etenee käsiteltäväksi EU:n muihin toimielimiin. Voimaan säädös tulisi näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2023.

Voimaantulon myötä moni suuri teknologiayhtiö joutunee miettimään tiettyjä toimintamallejaan uudestaan. Säädös tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös pienempien yritysten toimintaan, kun portinvartijat ovat velvoitettuja tekemään enenevissä määrin yhteistyötä niiden kanssa.